top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 0 Algemeen 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de partij die opdracht geeft opdrachtnemer: Kruithof & Partners 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden van Kruithof & Partners zijn van toepassing op alle rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 

Door ondertekening van een overeenkomst met Kruithof & Partners B.V. verklaart opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden en tevens akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden. 

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet wordt vermeld in een overeenkomst die door beide partijen schriftelijk moet zijn bevestigd. 

 

Artikel 2 Aanbieding  

Alle offertes en prijsopgaven van Kruithof & Partners zijn geheel vrijblijvend.  

Offertes en prijsopgaven van Kruithof & Partners blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.  

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst  

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdrachtbevestiging die beide partijen voor akkoord hebben getekend retour ontvangt. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt. De bevestiging moet de overeenkomst juist en volledig weer geven.  

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.  

Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk geschieden. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht  

Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren.  

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende overeenkomst wordt uitgevoerd.  

Als opdrachtnemer het wenselijk acht vanwege een goede uitvoering van de werkzaamheden derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekking, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer zal daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Dit geldt ook voor opdrachtgever.  

Als de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten dan waartoe opdracht is verstrekt en dit aan opdrachtgever in rekening brengen, mits opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. 

 

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie of medewerkers door opdrachtgever  

Kruithof & Partners gaat uit van een optimale ondersteuning door opdrachtgever bij uitvoering van het project: 

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer worden verstrekt. Dit geldt eveneens voor de informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.  

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt ook voor de gegevens en informatie die van derden afkomstig zijn.  

De ter beschikking gestelde bescheiden zullen op het verzoek van de opdrachtgever aan hem worden geretourneerd.  

Als de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking wordt gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de kosten die hieruit voortvloeien in rekening te brengen aan opdrachtgever. 

 

Artikel 6 Geheimhouding  

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.  

Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin opgenomen kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.  

Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer of over de werkwijze en dergelijke, noch de offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis zullen nemen.  

Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden. 

 

Artikel 7 Honorarium 

Voor de totstandkoming van het honorarium hanteert Kruithof & Partners de volgende uitgangspunten: 

Het honorarium van opdrachtnemer is onafhankelijk van de uitkomst van de door opdrachtgever verstrekte opdracht.  

De raming van het honorarium is gebaseerd op een begroting van de te besteden adviestijd in relatie tot de opdrachtomschrijving in de opdrachtbevestiging. De begroting heeft, tenzij anders met opdrachtgever overeengekomen, niet het karakter van een bindende offerte. Medebepalend voor de uiteindelijke in rekening te brengen kosten zijn onder andere de complexiteit van de problematiek, de medewerking van bedrijfszijde van de opdrachtgever alsmede de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie en aspecten die de adviseurs bij het formuleren van het projectvoorstel slechts ten dele kunnen overzien. Overschrijding van het begrote bedrag zal alleen kunnen plaatsvinden wanneer de oorzaak van die overschrijding duidelijk aanwijsbaar is en over het in rekening brengen van de extra kosten vooraf met de opdrachtgever overeenstemming is bereikt. Daarnaast zullen adviesuren voor projecten met complexe overlegtrajecten op basis van nacalculatie gedeclareerd worden. De in het projectvoorstel opgenomen raming van de tijdbesteding is in deze gevallen slechts indicatief. 

Tot de adviestijd wordt gerekend het totaal aan de opdracht bestede tijd. Het betreft werkzaamheden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever, op locatie bij mogelijk betrokken derden en/of op kantoor van Kruithof & Partners. 

Kruithof & Partners kan eenheden met een minimum van vier uur (één dagdeel) in rekening brengen. Het betreft hier werkzaamheden voor in omvang kleinere opdrachten of klankbordgesprekken waarvoor op verzoek van de opdrachtgever de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever plaatsvinden. 

Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóórdat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Dit, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer daar andere afspraken over hebben gemaakt. 

Het in rekening gebrachte honorarium is gelijk aan het aantal adviesuren of -dagen dat aan de opdracht wordt besteed, vermenigvuldigd met het betreffende tarief van een adviseur. 

De opdrachtbevestiging houdt rekening met een gecalculeerd aantal terugkoppel momenten (in de vorm van presentaties), mogelijke schriftelijke rapportages en/of een aangegeven aantal trainingen. Indien op verzoek van de opdrachtgever vorm of frequentie van genoemde aspecten wijzigt, zullen hiervoor additionele kosten in rekening gebracht kunnen worden. Over het in rekening brengen van deze extra kosten wordt vooraf met de opdrachtgever overeenstemming bereikt. 

Het bijstellen van de opdrachtomschrijving zal altijd leiden tot een aangepaste begroting van het honorarium. De aanpassingen worden schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen.

Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling overeen te komen en voorts gerechtigd vooruitbetaling te verlangen conform het volgende schema: 

- 40% van het totaalbedrag bij opdrachtverstrekking, dit dient binnen 14 dagen na dagtekening factuur voldaan te zijn; 

- 45% van het totaalbedrag tenminste 1 maand voor uitvoering, dit dient binnen 14 dagen na dagtekening factuur voldaan te zijn; 

- Het restant (15%) wordt bij de eindfactuur na uitvoering in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. 

Gehanteerde tarieven gelden voor het lopende kalenderjaar en zijn exclusief het geldende BTW-percentage en 5% bureaukosten maar inclusief in Nederland gemaakte reiskosten. 

Verblijfkosten buiten Nederland gemaakt, worden in rekening gebracht. Naast reiskosten kan reistijd in rekening gebracht worden, indien voor de uitvoering van een project in het buitenland gevestigde locaties moeten worden bezocht. 

 

Artikel 8 Betaling  

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever en Kruithof & Partners B.V. of vanaf het moment van acceptatie van een vrijblijvend aangeboden bijdrage. Dit, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook wanneer geleverde prestaties niet worden gebruikt.  

Opdrachtgever moet, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De betaling vindt plaats in euro, door het bedrag over te maken ten gunste van een bankrekening die opdrachtnemer aanwijst.  

Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal opdrachtnemer de opdrachtgever een aanmaning tot betaling sturen. Wanneer binnen twee weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling is verricht, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van volledige betaling.  

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van opdrachtgever.  

Opdrachtnemer is gerechtigd indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, de verdere uitvoering van de overeenkomst met directe ingang op te schorten. Tevens is alles wat opdrachtgever aan opdrachtnemer is verschuldigd direct opeisbaar. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.  

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden voor gezamenlijk opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.  

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Als opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden is de opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die langer dan een half jaar doorlopen, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.

Opdrachtnemer zal bij inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.  

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

 

Artikel 10 Opzegging  

Opdrachtnemer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Kruithof & Partners B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. In andere gevallen kunnen beide partijen de overeenkomst alleen schriftelijk opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden.  

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.  

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.  

 

Artikel 11 Termijnen en levertijd  

Indien opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor uitvoering benodigde materialen en/of informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen en de materialen en/of informatie geheel ter beschikking zijn gesteld.  

 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond, zijn te beschouwen als definitieve termijnen.  

Tenzij de uitvoering absoluut blijvend onmogelijk is, kan opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden wegens termijnoverschrijding. Mocht opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan de verplichtingen te voldoen, kan opdrachtnemer alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij opdrachtnemer een termijn van minimaal veertien dagen wordt gegund om de verplichtingen na te komen. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 256 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 12 Overmacht 

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg concluderen dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst eveneens in overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties van opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.  

 

Artikel 13 Reclame  

Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, de gelegenheid schriftelijk gebreken te melden met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag. Wanneer opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen gebreken meldt, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.  

Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.  

In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeelte niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaald honorarium.  

 

Artikel 14 Toepasselijk recht  

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden tot een minnelijke schikking te komen. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan is de rechter in het gebied van de opdrachtnemer of zijn gemachtigde de geschillenrechter.  

  

Kruithof & Partners een handelsnaam van Pimlicoo B.V. © Alle rechten voorbehouden. 

Laatst gewijzigd: september 2023 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website: www.kruithofenpartners.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.  

 

bottom of page